Újdonságok az oldalon, ötletek és a fórum használata

A fórum hasz­ná­la­tá­ról itt olvas­hatsz (új abla­kot nyitt meg).

Ötle­tek

Volna pár ötle­tem, ami­hez a segít­sé­ge­te­ket kérem.

Pró­bál­juk meg összegyűj­teni azo­kat a bol­to­kat, szer­vi­ze­ket, ame­lyek­ben meg­bí­zunk és min­den­ki­nek hasz­no­sak lehet­nek. Ha pl. valaki bon­tott alkat­ré­sze­ket keres, ne kell­jen fel­ten­nie a kér­dést a fóru­mon, legyen egy hely, ahol meg­ta­lálja azo­kat a bon­tó­kat, ame­lye­ket a közös­ség kipró­bált és beválltak.

A követ­kező kate­gó­ri­ákra gondoltam:

  • alkat­rész­ke­res­ke­dé­sek
  • kiegészítő-kereskedések (sisak, ruhá­zat stb.)
  • gumiabroncs-kereskedések
  • bon­tók
  • szer­ví­zek, szerelők

Per­sze a lista nem vég­le­ges, várok javaslatokat.

Az elkép­ze­lé­sem az lenne, hogy írja­tok meg nekem levélbe (ist­vanvirago.ro) azo­kat a szol­gál­ta­tá­so­kat, ami­ket hasz­nál­tok. Tün­tes­sé­tek fel a következőket:

  • hová sorol­ha­tom be (pl. bontó, szer­víz, alkatrészkereskedő)
  • melyik megyé­ben van (legyen megyékre leosztva, könyebb legyen meg­kapni min­den­ki­nek azt, ami hozzá a leg­kö­ze­lebb van)
  • mi az elér­hető­sege (cím, tele­fon, e-mail, web, bármi, ahol el lehet érni őket)
  • írja­tok véle­ményt, ha van tapasz­ta­la­to­tok (pl. jól dol­go­zik de drá­gás vagy köze­pes árai van­nak de sokat kell várni stb.)

Ha vala­ki­nek ezzel kap­cso­lat­ban más ötlete van, vagy jobb ötlete, azt sze­re­tet­tel várom.

A cse­vegő

A Cse­vegő alkal­ma­zás úgy érhető el, hogy a főme­nü­ben az Online cse­vegő linkre kat­tin­tasz. Ha meg­adod a kivánt nick­ne­vet, írhatsz ide és olvas­ha­tod, amit a belé­pett fel­hasz­ná­lók írtak. Az lenne a haszna, hogy ha töb­ben akar­tok beszélni vala­mi­lyen témá­ról, meg­be­szél­tek egy idő­pon­tot, ami­kor min­denki belép ide, és valós idő­ben lehet beszélgetni.

A sza­vazó

Arra gon­dol­tam, lehetne egy sza­vazó, ahol kér­dé­se­ket lehetne fel­tenni válasz­le­hető­sé­gek­kel, így vissza­menő­leg is lehetne látni ten­den­ci­á­kat, bevállt alkat­ré­sze­ket stb. Pl. lehetne ilyen kér­dés, hogy Ki milyen ola­jat hasz­nál? és válasz­le­hető­sé­gek. Mivel nem vagyok műszaki ember, nem tud­tam ilyet írni, az motor­hasz­ná­lat­tal kap­cso­lat­ban pró­bál­tam kér­dést meg­fo­gal­mazni. Várom ide a javas­la­to­kat, kér­dé­se­ket és válasz­le­hető­sé­ge­ket. Sze­rin­tem ez egy hasz­nos dolog lehet.

Face­book

Az első olda­lon meg­je­le­nik egy Facebook-modul. Azért fon­tos ezekre a közös­ségi olda­lakra ter­jesz­kedni, hogy könnyeb­ben meg­ta­lál­ja­nak akik­nek közük van a témá­hoz, és, hogy több lehető­sé­günk legyen egy­más­sal a kapcsolattartásra.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.